Všeobecné podmienky používania

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Preambula
  Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) definujú všeobecné pojmy a podmienky používania vzdelávacieho nástroja tuul.sk (ďalej len „nástroj“). VPP na tejto stránke sa vzťahujú na každého používateľa nástroja. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam ešte pred tvorbou a používaním vzdelávacích materiálov na nástroji.
 2. Definície a pojmy
  1. Prevádzkovateľ je právnická osoba – AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35782391, ktorá prevádzkuje nástroj tuul.sk.
  2. Nástroj je internetová stránka (alebo jej jednotlivá časť) umiestnená na adrese tuul.sk, ktorej hlavným zámerom je prevádzkovanie vzdelávacích materiálov pre pedagógov.
  3. Autor je fyzická osoba, ktorá vytvorila materiál a sprístupnila ho iným používateľom.
  4. Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom používa nástroj. Používateľ je oprávnený na nástroji materiály vyhľadávať, prezerať a používať pre potreby svojej výučby v zmysle ustanovení týchto VPP.
  5. Materiál je akýkoľvek dokument, bez ohľadu na jeho formát, určený pre potreby učiteľov a žiakov, ktorý autor poskytol a sprístupnil na nástroji pre iných používateľov. Môže ísť o akékoľvek slovesné, literárne dielo, prezentáciu, video, audio a pod.

II. Autorské práva

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto nástroja, vrátane textu, grafického designu stránok, softwaru, grafiky a súborov. Obsah stránok nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, šírený, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Prevádzkovateľ nástroja nezodpovedá za obsah a príspevky vložené autormi. Autorské práva sú chránené podľa zákonov a právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie je trestné.
 2. Právo použitia tohto nástroja a jeho materiálov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na nekomerčné použite pri vyučovacom procese v školách a individuálnom doučovaní a samo štúdiu.
 3. Používatelia nemajú právo na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú aktivitu spojenú s nástrojom a jeho materiálmi. Tento nástroj alebo akákoľvek jeho časť nesmie byť rozmnožovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo inak zneužitá pre komerčné účely bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa nástroja.

III. Tvorba materiálov

 1. Nástroj tuul.sk obsahuje minimálne tri materiály vzdelávacej povahy.
 2. Vzdelávacie materiály vytvárajú autori – pedagógovia, žiaci a študenti, ktorí sú zodpovední za zdroje a údaje vložené do týchto materiálov.
 3. Autor je oprávnený na nástroj umiestňovať vlastné materiály, ktoré vytvoril a ktoré slúžia pre potreby iných používateľov bez časového a územného obmedzenia.
 4. Autor je výlučne zodpovedný za obsah materiálu, ktorý na nástroj uložil. Prevádzkovateľ preto nezodpovedá za obsahovú stránku materiálov sprístupnených autormi a za porušovanie práv duševného vlastníctva iných autorov.
 5. Sprístupnením materiálu na nástroji autor vyhlasuje, že je oprávnený s materiálom nakladať v súlade s právnymi predpismi a neporušuje práva duševného vlastníctva iných osôb.
 6. Autor vyhlasuje, že odškodní prevádzkovateľa v prípade nároku od akejkoľvek tretej osoby v súvislosti s používaním nástroja, sprístupňovaním a používaním materiálu používateľom vrátane nákladov súdneho konania a právneho poradenstva.
 7. Autor okamihom uloženia tohto materiálu na nástroj vyjadruje svoj súhlas:
  1. so znením týchto podmienok používania,
  2. že prevádzkovateľ je oprávnený materiál autora poskytnúť bezodplatne na používanie iným používateľom.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodu:
  1. zmazať akýkoľvek materiál, alebo jeho časť v prípade podozrenia, že daným materiálom a jeho sprístupnením boli porušené práva iného autora; alebo boli porušené tieto VPP; alebo boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a to za účelom zamedzenia prípadných ďalších škôd,
  2. navrhnúť autorovi úpravu materiálu.

IV. Používanie materiálov

 1. Vzdelávacie materiály uložené na nástroji tuul.sk slúžia k ich ďalšiemu použitiu pri vyučovacom procese alebo individuálnej výučbe alebo samo štúdiu.
 2. Používateľ berie na vedomie, že materiál, ktorý použil je chránený autorským právom autora, tento materiál nie je oprávnený ďalej bez súhlasu autora upravovať a meniť jeho obsah, iba ak tak ustanovujú tieto VPP.
 3. Používateľ je oprávnený materiál použiť výlučne na nekomerčné a pedagogické účely, pre potreby vlastnej výučby a výučby ostatných pedagógov. Používateľ je v tomto prípade oprávnený zdieľať a šíriť tento materiál medzi ostatných pedagógov, ako aj vyhotoviť rozmnoženiny materiálu alebo jeho časti pre sprístupnenie študentom v rámci svojej výučby.
 4. Prípadné námietky alebo reklamácie je používateľ povinný tieto uplatniť výlučne u autora.

V. Odopretie záruky a zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že nástroj bude zodpovedať požiadavkám každého používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb.
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:
  1. porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami šírenými na nástroji alebo za straty vyplývajúce zo spôsobu používania materiálov používateľmi, za tieto škody je zodpovedný výlučne používateľ,
  2. neposkytuje záruku bezchybného a neprerušeného prístupu k vzdelávacím materiálom.

VI. Nežiaduci obsah

 1. Vzdelávacie materiály zverejnené na nástroji prevádzkovateľom alebo poverenou osobou spravujúcou nástroj sú v súlade so slovenskými aj medzinárodnými zákonmi. Nepodnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Nástroj neobsahuje pornografiu alebo materiál porušujúci dobré mravy a materiál všeobecne považovaný za neetický.
 2. Autor prehlasuje, že ním vytvorený materiál, ktorý na nástroji sprístupnil:
  1. neohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo nenarúša ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  2. neobsahuje žiadne erotické a pornografické prvky,
  3. nepropaguje násilie, nepodnecuje k rasovej, náboženskej, etnickej alebo politickej nenávisti,
  4. nepropaguje užívanie omamných a psychotropných návykových látok,
  5. neobsahuje vulgarizmy,
  6. neobsahuje nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o inej osobe.

VII. Technické požiadavky

 1. Pre používanie nástroja je potrebné, aby operačný systém používateľa spĺňal nasledovnú minimálnu konfiguráciu:
  1. IE10 a novší, Firefox v.26 a novší, Firefox for Android v.26 a novší, Chrome v.31 a novší, Safari v.5 a novší
  2. Pluginy: Flash 10 a novší. Kliknite sem pre stiahnutie poslednej verzie a riaďte sa zobrazenými inštrukciami.
  3. Cookies: povoliť
  4. Javascript: povoliť
 2. Celá obrazovka, alebo použite klávesu F11. Ak máte problémy so zobrazením písma počas prezerania materiálov, kliknite prosím sem pre inštaláciu chýbajúcich písmen. Umožnite vo vašom prehliadači Javu alebo nainštalujte Java Runtime Enviroment. Kliknite sem pre stiahnutie aktuálnej verzie Java a riaďte sa zobrazenými inštrukciami.
 3. Niektoré vzdelávacie materiály obsahujú video. Počas jeho prehrávania sa video sťahuje postupne. Predtým, ako sa spustí prehrávanie videa, je potrebné stiahnuť jeho úvodnú časť. Pri pomalom alebo vyťaženom internetovom pripojení je možné, že sa prehrávanie bude zastavovať v dôsledku pomalého načítavania. Pre zabezpečenie súvislého prehratia sekvencie počkajte, kým sa načíta celé video, až potom spustite prehrávanie. Niektoré materiály obsahujú zvuk, preto odporúčame používať reproduktory alebo slúchadlá.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VPP sú uvedené do platnosti ich zverejnením na nástroji a budú sa vzťahovať na autorov a používateľov od momentu ich zverejnenia.
 2. Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k nástroju adresujte na prevádzkovateľa.
 3. Prihlasovacie údaje a iné údaje o používateľoch podliehajú našim pravidlám o ochrane súkromia. Pre viac informácií si pozrite ich plné znenie na www.tuul.sk
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VPP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, nahradiť tieto VPP. Túto zmenu zverejní elektronicky na nástroji.
 6. V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto podmienky a pravidlá, sa aplikujú zákony a právne ustanovenia Slovenskej republiky.
 7. Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravy v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 8. Používaním nástroja používateľ bez výhrad prijíma tieto VPP, ktoré sú pre používateľ v plnom rozsahu záväzné. Používanie nástroja je dobrovoľné. Ak používateľ nesúhlasí s ktorýmkoľvek ustanovením týchto podmienok používania je povinný ukončiť používanie tohto nástroja a jeho služieb.